Vrijwilligers Beleid

Definitie vrijwilligerswerk

Werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve
van anderen of de samenleving.

Definitie vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid is het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een
organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelen na te laten streven op een
zodanige wijze dat ook de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden.

Meerwaarde vrijwilligersbeleid

Voor een organisatie heeft het formuleren van vrijwilligersbeleid meerwaarde op een groot
aantal punten. Het belangrijkste is dat de instelling door het formuleren en het uitvoeren van
vrijwilligersbeleid alle medewerkers binnen de stichting dwingt om na te denken over de rol,
positie en bijdrage die vrijwilligers leveren.

Binnen DSI-Foundation – gaat het om personen die als aanvulling op de activiteiten van DSI-Foundation meewerken /ondersteunen in de uitvoering.

Vrijwilligers verrichten

Aanvullende, ondersteunende werkzaamheden, direct of indirect ten behoeve van de deelnemers
bij de activiteiten. Door te werken met vrijwilligers wordt in het algemeen de
betrokkenheid van ouders en andere buurtbewoners bij de stichting vergroot en
kan de werklast voor de trainers / professionals worden verlaagd.
Er is geen sprake van een dienstverband tussen DSI Foundation en de vrijwilliger.

Uitgangspunten projecten DSI Foundation
 • Projecten zijn gericht op meisjes / vrouwen gericht op sport en laagdrempelig.
 • Projecten zijn gericht op meedoen, er is een actieve rol voor de deelnemers.
 • Projecten worden gedragen door vrijwilligers.
 • Er is een diverse groep waarbij groepsvorming wordt voorkomen.
 • Projecten zijn leuk en uitdagend.
 • Projecten bieden veiligheid, en ze zijn gebaseerd op vertrouwen en respect.
 • De deelnemers worden gestimuleerd en geactiveerd ontlenen er trots aan.
 • Er zitten prikkels in welke persoonlijke groei stimuleren en ze zijn grensverleggend

DSI Foundation kiest bewust voor de inzet van vrijwilligers, zoals ook uit de uitgangspunten blijkt. Zij zijn van groot belang voor het succes van de projecten.
Omdat er bij DSI Foundation met veel vrijwilligers gewerkt wordt, zijn de belangrijkste uitgangspunten en werkwijzen beschreven in dit vrijwilligersbeleid, om zo duidelijkheid te scheppen over hoe met vrijwilligers gewerkt wordt en de inzet van vrijwilligers te stimuleren.

De vrijwillig(st)er binnen de stichting DSI

Vrijwilligers hebben werken binnen de kaders van de vrijwilligersovereenkomst en/of het vrijwilligersbeleid.

Taken en verantwoordelijkheden

Vrijwilligers werken in geval van een project onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de projectleider en/of trainer .In geval van kantoorwerkzaamheden wordt een vast aanspreekpunt toegewezen die de begeleiding op zich neemt en eindverantwoordelijk is. Daarnaast hebben ook de andere projectleiders/ trainers een rol in de begeleiding van de vrijwilligers, door hen te verwelkomen, te informeren en aansturing te geven waar nodig. 

De vrijwilliger heeft een ondersteunende rol, waarbij hij wel zelfstandig een activiteit kan ondernemen en op afstand begeleid wordt. Er is altijd een medewerker aanwezig die de verantwoordelijkheid draagt en aanspreekpunt is. De uitvoering van een project kan niet afhankelijk zijn van alleen vrijwilligers.

Rechten en plichten van de vrijwilliger

De vrijwilliger heeft recht op:

 • Een zorgvuldig kennismakingsgesprek;
 • Informatie en begeleiding voor een goede uitoefening van het vrijwilligerswerk;
 • Dezelfde respectvolle bejegening als de overige medewerkers/ vrijwilligers;
 • Verzekeringen;
 • Reiskostenvergoeding zoals beschreven in het vrijwilligersbeleid;
 • Het doen van aanbevelingen en suggesties over vrijwilligersfuncties en projecten bij de contactpersoon of de vrijwilligers coördinator;
 • Jaarlijks 1 of meerdere evaluatiegesprekken;
 • Zorgvuldige behandeling van en eventueel inzage in persoonlijke gegevens van de vrijwilliger.

De vrijwilliger heeft de plicht om:

 • Het vrijwilligerswerk uit te voeren conform de visie en uitgangspunten van de stichting;
 • De afgesproken activiteiten te verrichten;
 • De gedragscode van Stichting DSI-Foundation op te volgen;
 • Zich te onthouden van mededelingen aan derden over zaken die hem in zijn positie als Vrijwilliger bekend zijn geworden, zowel over de stichting als over de medewerkers medevrijwilligers, projectdeelnemers (zoals ouderen en woonzorgcentra);
 • Bij verhindering dit tijdig te melden;
 • Zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de stichting of projectdeelnemers.
Criteria

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij:

 • Zich met de doelstellingen en uitgangspunten van Stichting DSI-Foundation kan verenigen;
 • Beschikt over (een aantal) vaardigheden en kwaliteiten die in de vrijwilligersvacature genoemd worden;
 • Enthousiast, sociaal en betrokken is;
 • Bereid is tot samenwerking en overleg;
 • Bereid is deskundigheidsbevordering te volgen wanneer dit als voorwaarde wordt gesteld (zoals de workshop in voorloop op het project DSI-Foundation);
 • Fysiek in staat is de gestelde werkzaamheden uit te voeren.
Regelingen

Vrijwilligersovereenkomst

Structurele vrijwilligers1 ontvangen een vrijwilligersovereenkomst. Deze wordt opgesteld en verzonden door de vrijwilligerscoördinator. Hierin is vastgelegd wat de werkzaamheden van de vrijwilliger zijn en onder welke voorwaarden hij dat doet. De getekende overeenkomst moet uiterlijk 1 maand na aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van de vrijwilligerscoördinator.

Voor niet-structurele vrijwilligers is het vrijwilligersbeleid van toepassing en wordt geen afzonderlijke vrijwilligersovereenkomst afgesloten.

Verzekeringen

 • Vrijwilligersverzekering
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
 • Ongevallenverzekering

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 

Met ingang van 1 juni 2022 dienen medewerkers van Stichting DSI Foundation een VOG te kunnen overleggen bij indiensttreding. Voor vrijwilligers die zich meerdere keren of structureel inzetten (vaker dan 3 keer per jaar) zal eveneens een VOG worden aangevraagd bij Dienst Justis. Omdat we met een kwetsbare doelgroep werken, is er voor iedereen een gedragscode opgesteld. Gedurende onze projecten; bevorderen we het welzijn van de jongeren/meisjes/vrouwen door rekening te houden met hun opvattingen, wensen, gevoelens en overtuigingen

Vrijwilligersfuncties

De activiteiten en werkzaamheden die mogelijk zijn voor vrijwilligers zijn ondergebracht in een aantal vrijwilligersfuncties. Voor deze functies zijn profielen beschikbaar, die tevens als basis dienen bij het opstellen van de vrijwilligersvacature.

Momenteel worden de volgende functies ingevuld door vrijwilligers:

 • Redacteur
 • Fotograaf
 • Team Ondersteuner
 • PR Medewerker
 • Cameravrouw/man
 • Administratief ondersteuner
 • Editor
 • Vlagger
 • Social Media Content beheer
 • Fondsenwerver
Werven, selecteren, begeleiden en behouden

Stichting DSI Foundation werft verschillende typen vrijwilligers, van structurele tot incidenteel of eenmalige inzet. Naast de grote groep incidentele en eenmalig vrijwilligers wil de stichting zo veel mogelijk vrijwilligers aan zich verbinden voor een structurele of langdurige inzet, afhankelijk van de beschikbare projecten en vrijwilligersfuncties.

We richten ons op mensen die op grond van (levens)ervaring, kennis, kunde en sociale betrokkenheid onze projecten willen ondersteunen, maar ook mensen die zich juist willen ontwikkelen. Dit heeft gevolgen voor de werving, selectie, training en begeleiding van vrijwilligers. Stichting DSI Foundation probeert in te spelen op de wensen en behoeftes van vrijwilligers en hen te ondersteunen om persoonlijke doelen te behalen.

Wervingskanalen

Werving van vrijwilligers kan langs verschillende kanalen lopen. Regelmatig melden zich nieuwe vrijwilligers aan die via via van ons hebben gehoord. Daarnaast maken we gebruik van: 

 • Vacaturepagina op de eigen website: DSI Foundation 
 • Sociale media, zoals Facebook, en Instagram
 • Vrijwilligerscentrales
 • Venzo
 • Indeed.nl
 • Vrijwilligersvacaturebank.nl
 • Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Selectiecriteria

Bij het selecteren van nieuwe vrijwilligers spelen een aantal onderdelen een belangrijke rol:

 • Motivatie: waarom wil de vrijwilliger vrijwilligerswerk doen? Wat wil hij hiermee bereiken? Zijn er doelen? Sluit dit voldoende aan bij de organisatie en de vrijwilligerfuncties en is het haalbaar?
 • Betrokkenheid: kan de vrijwilliger zich vinden in de visie en uitgangspunten van de organisatie? Is hij bereidt deze in acht te nemen?
 • Beschikbaarheid: Past de mate van beschikbaarheid en inzet bij de behoefte en wensen van de stichting?
Kennismaking

Het eerst contact na aanmelding van een vrijwilliger is meestal met de vrijwilligers coördinator. De coördinator verstrekt informatie over de organisatie en het vrijwilligerswerk en vraagt naar de achtergrond van de vrijwilliger (zie selectiecriteria). Omdat er veelal incidentele inzet is van vrijwilligers, vindt de kennismaking vaak plaats op locatie van een project, voorafgaand aan de inzet. Wil iemand vaker vrijwilligerswerk doen, dan is er opnieuw contact met de vrijwilligers coördinator met betrekking tot het inplannen van de inzet.

Begeleiden

Vrijwilligers hebben behoefte aan en recht op een goede begeleiding. Het helpt de vrijwilliger zich te ontwikkelen en is erg belangrijk voor het gevoel onderdeel uit te maken van het team en de organisatie.

Scroll to top