Gedragsregels

Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen bij ons centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode die binnen de Stichting DSI Foundation wordt gehanteerd.

Gedragsregels

Een vrijwilliger:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook deelnemers in staat om er meer over te weten te komen.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES.
Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als vrijwilliger.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET.
Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE DEELNEMER.
Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN:
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR KOMOP IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN,
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de activiteit. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN,
Om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de activiteit.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.
Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN.
Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG:
Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor publicatie, tenzij het bestuur hier toestemming voor geeft.

ALS VERTROUWENSPERSOON:
Is Dionne Je kunt haar telefonisch (0624593906) of per mail
(d,scholssberg@hotmail.com) bereiken.

VRIJWILLIGER WORDEN:
Als een nieuwe vrijwilliger zich aanmeldt, volgt er een persoonlijk gesprek met de nieuwe vrijwilliger door één van de bestuursleden. Het bestuurslid maakt hiervan een verslag, het bestuur beslist over de toelating van de nieuwe vrijwilliger

Scroll to top