Beleidsplans

Het bestuur van DSI Foundation bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter : Lilian Panka
Secretaris : Alvino Sedoc
Penningmeester  : Patricia Keeldar
PR & Marketing :  Cyrma Tawaroejam

Beleidsplan DSI

De stichting heeft o.a. ten doel : het actief bevorderen & promoten van meisjes/vrouwen om deel te nemen aan een sport.  Het uitvoeren van projecten ten behoeve van de samenleving in de meest brede zin van het woord. Dat kunnen lokale projecten zijn , maar ook internationale projecten.

Tegelijkertijd worden de vriendschapsbanden versterkt tussen Nederland & Suriname.  Verbondenheid gestimuleerd & levensvaardigheden positief beïnvloed. Dit levert een bijdrage op maatschappelijk, materieel & immaterieel vlak.  Het ondersteunen van projecten en organisaties.

Het versterken van de internationale relatie tussen Nederland & Suriname. Dit doen wij door middel van uitwisselingsprojecten in het kader van kennis en vaardigheden.

Het uitwisselingsprogramma omvat de uitwisseling van jeugd, jong volwassen meisjes/vrouwen (jongeren), professionals (trainers/coaches),

Het in Suriname/ Nederland onder de aandacht brengen bevorderen van meisjes of vrouwen in de sport. Het actief laten deelnemen van meisjes en vrouwen door zich aan te sluiten bij bestaande  (professionele) sportverenigingen.

Projecten komen voor financiële hulp in aanmerking. Voor de financiering hiervan is richt de stichting zich op fondsen of door het organiseren van fundraising -evenementen. 

De stichting DSI heeft al geruime tijd nauwe banden met het land Suriname, heeft inmiddels een uitgebreid netwerk en de nodige deskundigheid.  Is goed geïnformeerd omtrent de huidige gebeurtenissen in het land Suriname. Hierdoor weten velen organisaties & sporters de stichting te benaderen voor de nodige adviezen of informatie. De stichting heeft en verkrijgt zo het vertrouwen om de gelden, goederen en diensten op een correcte manier te besteden (in Suriname  & Nederland). 

Het organiseren en het ondersteunen van de activiteiten doen wij door middel van een beroep te doen op onze vrijwilligers die betrokken zijn bij de stichting.

Beloningsbeleid

Bestuurders en vrijwilligers van de stichting Different Sport Internationaal verkrijgen geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van de activiteiten namens de stichting. Verstrekking van onkostenvergoeding is daar en tegen wel een mogelijkheid.

Uitgevoerde activiteiten

  • Fundraising ten behoeve van het verzamelen van goederen en kleding ten behoeve van Betheljada , dubbel beperkte kinderen (Suriname) 
  • Fundraising ten behoeve van verzamelen van kleding en goederen ten behoeve van Stichting Claudia, Kinderen met een HIV besmetting (Suriname)
  • Fundraising , het verzamelen van schoeisel en (sport) kleding voor de armen, wezen, kinderen om toch te kunnen deelnemen aan een sport (Suriname)
  • Carwash fundraise , Kindje welke een hersenoperatie in de USA heeft moeten ondergaan. Werden er financiële middelen aangetrokken door de  hele dag auto’s te wassen.

Fondswerving

De stichting verwerft haar middelen door

  • Subsidies, Giften & Donaties
  • Doelgerichte jaarlijkse fondsenwerving
  • Verkregen erfstellingen of legaten

Fondsbeheer

De stichting heeft haar gelden op rekening bij de ING Postbank, te Amsterdam. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden gerelateerd aan de doelstellingen van de stichting.  De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhoudingen staan tot de bestedingen.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen worden in nauw overleg met het bestuur besproken, alvorens over te gaan tot verstrekking hiervan.

Financiële verantwoording

Zodra beschikbaar, worden deze middels copy banksheets kenbaar gemaakt op de website.

Scroll to top